Algemene voorwaarden Textiel24

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

1. Vasgro B.V. : tevens handelend onder de naam Textiel24.nl, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Hurksestraat 26A, 5652 AL te Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 81827024.

2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Vasgro B.V. een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Overeenkomst: iedere tussen Vasgro B.V. en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Vasgro B.V. zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.

5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Vasgro B.V. aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: Linnengoed en textiel.

6. Webwinkel/website: Textiel24.nl en Textieldiscount.nl.

7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vasgro B.V. en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Vasgro B.V. worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Elk aanbod van Vasgro B.V. (waaronder offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Vasgro B.V. kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij. Mocht in geval van een webshopbestelling reeds voor een bestelling zijn betaald en blijkt het product vervolgens niet leverbaar te zijn, dan zal Vasgro B.V. onverwijld voor terugbetaling aan de wederpartij zorgdragen, waarbij de prijs voor het eventueel wel leverbare gedeelte van de overeenkomst verschuldigd blijft.

2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Vasgro B.V. dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Vasgro B.V., komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vasgro B.V. anders aangeeft. Indien Vasgro B.V. aan de wederpartij een offerte heeft verstrekt, behoudt Vasgro B.V. zich het recht voor de overeenkomst slechts aan te gaan onder voorbehoud van ondertekening door de wederpartij van die offerte. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, behoudens het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Vasgro B.V. aan de wederpartij bevestigd.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vasgro B.V. nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | LEVERING VAN PRODUCTEN

1. De levering van de producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien door de wederpartij geen afleveradres is vermeld, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. Levering vindt uitsluitend plaats in combinatie met aansluiten van het product in geval zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. De wijze van verpakken, verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door Vasgro B.V. bepaald. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden verpakkingen niet door Vasgro B.V. teruggenomen.

3. Vasgro B.V. behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 7 pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.

4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen, met dien verstande dat in geval van bezorging, het risico van verlies en beschadiging overgaat op de wederpartij op het moment dat de producten aan de eerste deur van het afleveradres zijn afgeleverd.

5. In geval van bezorging levert Vasgro B.V. de producten tot aan de eerste deur van het afleveradres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vasgro B.V. is, tenzij zulks vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen, nimmer verplicht de producten naar binnen te brengen of aan te sluiten. Indien Vasgro B.V. de producten naar binnen brengt, dient de wederpartij ervoor in te staan dat de deur(en), trap(pen) en/of lift daarvoor geschikt is en dat de toegangswegen vrij zijn van obstakels, onder meer wat betreft de aan muren hangende voorwerpen, zoals schilderijen, lampen en kastjes. De wederpartij is er voorts geheel zelf verantwoordelijk voor om, voor zover nodig, parket, laminaat of andere vloerbedekking met plastic of karton te beschermen tegen schade die kan ontstaan bij het verschuiven en plaatsen van de producten. Voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Vasgro B.V. de producten naar binnen brengt en/of plaatst, is Vasgro B.V. nimmer aansprakelijk, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Vasgro B.V..

6. Indien bezorging naar binnen is overeengekomen, dienen de producten, inclusief verpakking, op een normale wijze naar binnen gebracht kunnen worden, bij gebreke waarvan de gevolgen voor risico van de wederpartij komen. Het is de verantwoordelijkheid van de wederpartij om vóór of bij de bestelling te beoordelen of de producten naar de gewenste ruimte kunnen worden gebracht. Indien daarvoor speciale hulpmiddelen zijn vereist, komen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij.

7. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Vasgro B.V. verschuldigde bedragen te voldoen.

8. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, komen de extra te maken kosten in verband met een nieuwe afleverpoging voor rekening van de wederpartij.

9. Door de wederpartij opgegeven specificaties voor de aflevering, kunnen na opgave daarvan niet meer worden gewijzigd, tenzij Vasgro B.V. anders aangeeft.

 

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

1. Vasgro B.V. spant zich in om de leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. In geval van een niet-fatale termijn, treedt het verzuim van Vasgro B.V. niet eerder in dan nadat de wederpartij Vasgro B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Vasgro B.V. na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

2. Indien Vasgro B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Vasgro B.V. deze gegevens heeft ontvangen.

3. In geval van verzuim van Vasgro B.V. als bedoeld in lid 1, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van het verzuim niet-geleverde gedeelte van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK, RECLAMES, CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. Vasgro B.V. levert de producten uitsluitend met de eventueel door de toeleverancier van Vasgro B.V. met de producten meegeleverde fabrieksgarantie. Behoudens het bepaalde in lid 5, is elke verdergaande vorm van garantie uitgesloten.

 

2. De wederpartij dient bij aflevering van de producten de aard en hoeveelheid daarvan te controleren en de producten te controleren op zichtbare schade. Indien sprake is van een bij de aflevering kenbare tekortkoming van Vasgro B.V., dient de wederpartij daarvan op de vrachtbrief aantekening te maken. In geval overeengekomen is dat de producten door of namens de wederpartij worden afgehaald, geldt dat door inontvangstname van de producten, stilzwijgend verklaard wordt dat de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden en dat de producten vrij zijn van uiterlijke schade, tenzij ter zake vóór de inontvangstname een schriftelijk voorbehoud is gemaakt.

3. In geval van een gebrek die ten tijde van de levering niet kon worden opgemerkt, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen zeven dagen na het redelijkerwijs kunnen ontdekken van het gebrek, schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen aan Vasgro B.V..

4. Indien de wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige leden klaagt, vloeit er voor Vasgro B.V. uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.

5. Een eventueel door Vasgro B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Vasgro B.V. kunnen doen gelden.

6. Het bepaalde in lid 2 en 3 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

7. Ook indien de wederpartij tijdig en overeenkomstig lid 2 of 3 klaagt, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van consumenten ter zake.

8. Elke aanspraak van de wederpartij op non-conformiteit of eventuele garantie vervalt indien een gebreken van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Vasgro B.V. toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van Vasgro B.V. dan wel de fabrikant.

9. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in het volgende artikel, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vasgro B.V. worden geretourneerd.

 

ARTIKEL 7. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

1. In dit artikel wordt onder “overeenkomst op afstand” verstaan: de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.4 die tussen Vasgro B.V. en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Vasgro B.V. en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Vasgro B.V. geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Vasgro B.V. op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.

2. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

3. De consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:

a) de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, waaronder mede begrepen motoren van apparatuur die uit de verzegelde verpakkingen zijn gehaald;

b) de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

c) de levering van producten die na de levering onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken, waaronder begrepen aangesloten elektronische onderdelen.

d) een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.

4. De consument kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Vasgro B.V. aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Vasgro B.V.. Zo spoedig mogelijk nadat Vasgro B.V. in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Vasgro B.V. de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.

5. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 2 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

 

6. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Vasgro B.V. retourneren.

7. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. Vasgro B.V. is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.

8. Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 4 heeft ontbonden.

9. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.

10. Vasgro B.V. zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Vasgro B.V. zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de consument heeft plaatsgevonden.

11. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Vasgro B.V. niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Vasgro B.V. aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

 

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

1. Vasgro B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Vasgro B.V. bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds uitgevoerde/geleverde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare/te leveren gedeelte van de overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Vasgro B.V. is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Vasgro B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Vasgro B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Vasgro B.V. verschuldigde bedragen heeft gesteld.

3. De wederpartij is verplicht de schade die Vasgro B.V. ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

4. Indien Vasgro B.V. de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Vasgro B.V. nog op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

1. Tenzij door Vasgro B.V. uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Vasgro B.V. vermelde prijzen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten, prijzen (mede) inclusief btw vermeldt.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen, in geval van bezorging van de producten, de verzendkosten voor rekening van de wederpartij, met dien verstande dat franco levering geldt bij bestellingen af te leveren binnen Nederland, mits het bestelbedrag ten minste € 75,- (incl. btw) bedraagt.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Vasgro B.V. gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en kosten te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop Vasgro B.V. de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.

4. Zolang de wederpartij jegens Vasgro B.V. in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is Vasgro B.V. niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5. Betaling dient te geschieden op (een van) de daartoe door Vasgro B.V. aangewezen wijze(n), binnen de door Vasgro B.V. aangezegde of vermelde termijn.

6. Vasgro B.V. is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.

7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.

8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan Vasgro B.V. verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

9. In geval van betalingsverzuim van de consument, zal Vasgro B.V. om die reden niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

 

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Vasgro B.V. draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Vasgro B.V. kan worden toegerekend.

2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Vasgro B.V., alsmede behoudens het bepaalde in artikel 6, is Vasgro B.V. na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.

3. Vasgro B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

4. Mocht Vasgro B.V. ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Vasgro B.V. te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Vasgro B.V. hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Vasgro B.V. ter zake vervalt.

5. De aansprakelijkheid van Vasgro B.V. is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Vasgro B.V. betrekking heeft.

6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Vasgro B.V. bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

7. De wederpartij vrijwaart Vasgro B.V. van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan Vasgro B.V. toerekenbaar is.

8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

9. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Vasgro B.V..

 

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle producten blijven eigendom van Vasgro B.V. totdat de wederpartij ter zake de betreffende overeenkomst al haar betalingsverplichtingen jegens Vasgro B.V. is nagekomen.

2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Vasgro B.V. te bewaren.

4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Vasgro B.V. hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Vasgro B.V. of door Vasgro B.V. aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient Vasgro B.V. op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Vasgro B.V. de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Vasgro B.V. staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 6, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Vasgro B.V..

2. Bij Vasgro B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Vasgro B.V. aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.